Nhảy tới nội dung

Điều Khoản và Điều Kiện Copy Trading của ArithFi

1. Điều Khoản và Điều Kiện Copy Trading của ArithFi

1.1. Copy Trading của ArithFi (gọi tắt là "dịch vụ copy trade" hoặc "dịch vụ copy trading" hoặc "copy trading") là dịch vụ cho phép người dùng (gọi là "Copier" hoặc "bạn" hoặc "bạn") sao chép các giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch khác (gọi là "Master" hoặc "trader"). Bạn chỉ có thể là Copier hoặc Master.

1.2. Lịch trình này xác định các điều khoản sẽ áp dụng cho bạn khi sử dụng dịch vụ Copy Trading của ArithFi trên nền tảng của chúng tôi. Khi tiến xa hơn trang này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được quy định trong Lịch trình này.

1.3. Các điều khoản trong Lịch trình này áp dụng cho bạn bên cạnh Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả copy trading. Trong trường hợp có xung đột giữa Điều Khoản và Điều Kiện và Lịch trình này, các điều khoản của Lịch trình này sẽ áp dụng. Trừ khi có định nghĩa khác, các từ được viết hoa trong Lịch trình này sẽ có cùng nghĩa với các từ đóng vai trò tương tự trong Điều Khoản và Điều Kiện. Trong trường hợp xung đột, các từ được viết hoa trong Lịch trình này sẽ có ưu tiên. Bằng cách sử dụng dịch vụ copy trading của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Lịch trình này và phí từ chúng tôi hoặc Master.

2. Thông Tin Về Rủi Ro

Vui lòng lưu ý rằng Thông Tin Về Rủi Ro này được bổ sung vào bất kỳ thông tin về rủi ro nào về các sản phẩm được giao dịch trên nền tảng của chúng tôi. Trong quá trình quyết định sao chép một nhà giao dịch cụ thể hoặc chiến lược và/hoặc danh mục của họ, bạn nên xem xét tình hình tài chính của bạn, bao gồm các cam kết tài chính của bạn. Bạn nên hiểu rằng việc copy trading có tính đoán địa cao và bạn có thể chịu thiệt hại đáng kể vượt quá số tiền Master được sử dụng để sao chép một nhà giao dịch hoặc các nhà giao dịch. Bạn nên đặc biệt chú ý đến các rủi ro sau đây liên quan đến việc copy trading:

(a) Copy trading liên quan đến việc thực hiện giao dịch tự động, trong đó các giao dịch được mở và đóng trong tài khoản copy trading của bạn mà không có sự can thiệp và hướng dẫn thủ công từ bạn;

(b) Nếu bạn thay đổi hoặc đóng một đơn đặt hàng được tạo ra bởi chức năng Copy Trader thủ công, bạn có thể đạt được kết quả khác biệt đáng kể so với nhà giao dịch bạn sao chép;

(c) Vị trí không thể được mở nếu số tiền sao chép thấp hơn yêu cầu giao dịch tối thiểu (như đã quy định trên nền tảng của chúng tôi).

(d) Khi bạn theo dõi một nhà giao dịch và đợi nhà giao dịch mở vị trí lại, hệ thống sẽ tự động sao chép vị trí cho bạn.

(e) Rút tiền và rút tiền bởi nhà giao dịch, chiến lược và/hoặc danh mục bạn đang sao chép cũng có thể tạo ra kết quả khác biệt đáng kể cho bạn so với Master bạn đã sao chép. Điều này xuất phát từ một số yếu tố khác nhau, bao gồm số dư tài khoản ban đầu của bạn, tác động của sự khác biệt trong tỷ lệ giao dịch, kích thước giao dịch tối thiểu, cài đặt tài khoản của bạn, sự khác biệt trong spread, lãi suất và giá đầu tư vào thời điểm bạn đầu tư, cũng như sự khác biệt trong các khoản phí có thể phát sinh;

(f) Theo dõi và/hoặc sao chép các quyết định giao dịch của những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và/hoặc không chuyên nghiệp tạo ra rủi ro, và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về mức độ chuyên môn

, kỹ năng và sự chăm sóc của một nhà giao dịch cụ thể mà bạn chọn để theo dõi và/hoặc sao chép;

(g) Bạn có thể đang sao chép các nhà giao dịch có mục đích cuối cùng, ý định hoặc tình trạng tài chính khác biệt với bạn;

(h) Theo dõi và/hoặc sao chép các nhà giao dịch hoặc danh mục giao dịch trong hoặc bao gồm các sản phẩm không có sẵn cho bạn (cho dù do Luật Pháp hoặc vì lý do khác) và khi không thể thực hiện giao dịch tương đương thay thế có thể dẫn đến hiệu suất kinh tế, cơ cấu danh mục, xếp hạng rủi ro và các yếu tố khác liên quan đến danh mục của bạn bị sai khỏi danh mục của nhà giao dịch sao chép hoặc danh mục Copy.

3. Thực Hiện Giao Dịch

3.1. Nền tảng cho phép bạn tương tác, theo dõi và sao chép các nhà giao dịch, chiến lược và/hoặc danh mục khác bằng cách sử dụng thông tin và cung cấp cho bạn các "tính năng giao dịch vuông". Các tính năng giao dịch vuông bao gồm thông tin tài khoản chi tiết, lịch sử giao dịch, hồ sơ rủi ro và thông tin khác về chiến lược và/hoặc danh mục của nhà giao dịch có thể hữu ích cho bạn khi quyết định xem có nên sao chép nhà giao dịch hoặc chiến lược đó.

3.2. Copy trading là chức năng giao dịch cho phép bạn sao chép các tài khoản của các nhà giao dịch khác. Bằng cách đặt một hướng dẫn sao chép giao dịch thông qua nền tảng của chúng tôi, bạn đang ủy quyền và hướng dẫn chúng tôi thực hiện giao dịch cho tài khoản của bạn sao chép tài khoản của các nhà giao dịch càng nhiều càng tốt, dưới sự giới hạn của dịch vụ hoặc chức năng Copy Trader có thể được tiết lộ trên nền tảng của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác, mà không cần sự thỏa thuận, sự chấp thuận trước hoặc bất kỳ sự đồng thuận nào từ bạn. Các giao dịch sao chép có thể được thực hiện dưới hình thức tỷ lệ và về cùng các sản phẩm và các hướng dẫn giao dịch. Do đó, chúng tôi được ủy quyền mở và đóng vị trí, đặt giới hạn và thực hiện tất cả các hành động khác cần thiết để thực hiện dịch vụ copy trading.

3.3. Chúng tôi có thể không thể sao chép các giao dịch theo cùng cách như nhà giao dịch vì các lý do sau đây:

(a) Giao dịch đó có thể không có sẵn cho bạn hoặc tài khoản của bạn do Luật Pháp hoặc vì lý do khác.

(b) Chúng tôi sẽ không mở giao dịch với số tiền thấp hơn mức giao dịch tối thiểu.

3.4. Dịch vụ copy trading có thể dẫn đến các giao dịch trong nhiều công cụ tài chính. Mỗi giao dịch được mở thay mặt bạn thông qua copy trading thường sẽ được phân loại trong cùng một lớp tài sản như đã phân loại trong tài khoản được sao chép.

3.5. Nếu bạn bị hạn chế khỏi việc giao dịch một lớp tài sản cụ thể hoặc sản phẩm cụ thể nào đó do Luật Pháp, các yêu cầu quy định hoặc bất kỳ lý do nào khác mà chúng tôi có thể quyết định theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi, thì chúng tôi có thể theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi, thực hiện các biện pháp hợp lý, cho phép bởi Luật Pháp và nếu dịch vụ của chúng tôi cho phép điều này, để đảm bảo rằng một giao dịch tương đương hoặc tương tự được mở trong tài khoản của bạn để thay thế cho giao dịch bị hạn chế (ví dụ: thay thế một giao dịch tài sản phái sinh bằng một giao dịch trong sản phẩm cơ bản tương tự hoặc ngược lại).

3.6. Trước khi tham gia vào một giao dịch sao chép, bạn phải có đủ tiền trong tài khoản của bạn để đầu tư vào giao dịch sao chép.

3.7. Khi không còn số tiền còn lại trong tài kho

ản copy trading của bạn để thực hiện giao dịch sao chép, các đơn đặt hàng sao chép sau đó sẽ không được đặt.

3.8. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể sao chép giao dịch cho bạn càng nhiều càng tốt theo phạm vi tối đa cho phép, bạn ủy quyền chúng tôi, trong quyền quyết định duy nhất của chúng tôi, phân phối số dư có sẵn trong tài khoản của bạn tỷ lệ theo tài khoản đã được sao chép.

3.9. Khi chúng tôi tự động thực hiện một lệnh dựa trên hướng dẫn của bạn để sao chép một nhà giao dịch, chúng tôi sẽ không phải tìm kiếm sự đồng thuận của bạn, sự chấp thuận trước hoặc bất kỳ xác nhận nào từ bạn trước và trong quá trình thực hiện một lệnh như vậy.

3.10. Có nhiều hạn chế đối với các đơn đặt hàng khi copy trading, bao gồm số tiền tối thiểu và tối đa có thể đầu tư vào bất kỳ nhà giao dịch nào bạn sao chép, số tiền tối thiểu trên một giao dịch sao chép đơn và số lượng tối đa các nhà giao dịch bạn có thể sao chép. Tất cả các hạn chế đều được liệt kê trên trang web của chúng tôi và có thể được sửa đổi đôi khi theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi. Các giao dịch mở mà vi phạm các hạn chế đặt hàng này sẽ được đóng tại quyền quyết định của chúng tôi.

3.11. Khi sử dụng dịch vụ Copy Trader của chúng tôi, bạn có thể chọn sao chép chỉ các giao dịch mới được mở sau khi bạn bắt đầu sao chép tài khoản của nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không sao chép bất kỳ giao dịch nào trong tài khoản của nhà giao dịch đã được thực hiện trước điểm này.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

4.1. CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM COPY TRADE DƯỚI DẠNG "NGUYÊN TRẠNG". ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP DƯỚI LUẬT PHÁP ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH NÀO VÀ KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO CHẤT LƯỢNG CỦA NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN TẠI RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. DƯỚI BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO VÀ DƯỚI BẤT KỲ LÝ THUYẾT LUẬT (TORT, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NỖI DUNG NỔI ĐỊNH HOẶC KHÁC), CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, NỀN TẢNG, TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO, BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI NÀO, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO MẤT GIÁ TRỊ GIAO DỊCH, MẤT THÔNG TIN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC LỢI NHUẬN BỊ MẤT, TIẾT KIỆM BỊ MẤT, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, HOẶC TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM KHÌ CÔNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊ

N CỨU HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

4.2. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SAO CHÉP TÀI KHOẢN CỦA MỘT NHÀ GIAO DỊCH HOẶC CÁC GIAO DỊCH CỦA BẠN CỤ THỂ.

4.3. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CỦA NHÀ GIAO DỊCH MÀ BẠN SAO CHÉP. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN ĐỐI VỚI MỌI QUYẾT ĐỊNH GIAO DỊCH CỦA BẠN.

4.4. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC NỔI DUNG HOẶC DỮ LIỆU MÀ BẠN CHỌN ĐỂ SỬ DỤNG, HIỂN THỊ HOẶC GỬI ĐI HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH ĐỘNG ĐÓ.

4.5. TÍNH NHẤT QUÁN CỦA KẾT QUẢ GIAO DỊCH ĐƯỢC SAO CHÉP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO VÀ KẾT QUẢ CỦA BẠN CÓ THỂ KHÁC BIỆT SO VỚI KẾT QUẢ CỦA NHÀ GIAO DỊCH MÀ BẠN SAO CHÉP.

5. Nghĩa Vụ Pháp Lý của Bạn

5.1. Bạn đảm bảo rằng bạn có đủ tuổi theo quy định của pháp luật áp dụng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và thực hiện thỏa thuận này. Nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc không đáp ứng các yêu cầu khác để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

5.2. Bạn cam kết rằng tài khoản mà bạn sử dụng để sao chép các tài khoản khác của các nhà giao dịch không phải là tài khoản của một người khác mà bạn sử dụng trái phép.

5.3. Bạn cam kết rằng bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành động gian lận, lừa đảo, đánh lừa hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc gian lận nào khác.

5.4. Bạn cam kết rằng bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện giao dịch hoặc các hành động khác có thể ảnh hưởng đến thị trường hoặc các thành viên thị trường khác một cách bất hợp pháp hoặc không đúng.

5.5. Bạn cam kết rằng bạn sẽ duy trì các quyền hiện tại của bạn đối với mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn đồng ý rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cung cấp thông tin đó cho chúng tôi và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

6. Sửa Đổi Và Hủy Bỏ

6.1. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc thay đổi Lịch trình này bất cứ lúc nào, theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Lịch trình này sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng thông báo về các thay đổi hoặc sửa đổi đó trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các phương tiện khác mà chúng tôi có thể sử dụng để thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng tiếp theo của bạn về dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Lịch trình này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các thay đổi hoặ

c sửa đổi đó.

6.2. Bạn có quyền hủy bỏ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và Lịch trình này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa và sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn trong tài khoản của bạn hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi xác nhận việc hủy bỏ đó cho bạn.

7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

7.1. Chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi là chủ sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ, nền tảng và nội dung của chúng tôi, cả riêng và cùng với các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi về các dự án tạo ra, phát triển, hoặc cung cấp dịch vụ, nền tảng và nội dung đó. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi đối với tất cả các nội dung, thiết kế, màu sắc, hình ảnh, biểu đồ, các chương trình và mã nguồn, tài liệu tạo ra hoặc do chúng tôi biên soạn, mã nguồn, cấu trúc, và mã của chúng tôi.

7.2. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết rằng bạn sẽ tuân theo tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và sẽ không sao chép, phân phối, hoặc thực hiện lại, trong bất kỳ hình thức hoặc bất kỳ mục đích nào, bất kỳ phần nào của dịch vụ của chúng tôi, nội dung của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn một cách bất hợp pháp hoặc không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

8. Giới Hạn Thời Gian và Hủy Bỏ

8.1. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi và sẽ tiếp tục cho đến khi bị hủy bỏ bởi bạn hoặc chúng tôi.

8.2. Bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận này bất cứ lúc nào thông qua tài khoản của bạn hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ thỏa thuận này bất cứ lúc nào, theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi, thông qua thông báo bằng văn bản cho bạn.

8.3. Sau khi thỏa thuận này bị hủy bỏ, bạn sẽ không còn được sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bạn không còn quyền sao chép bất kỳ nhà giao dịch hoặc tài khoản nào khác trên nền tảng của chúng tôi.

9. Điều Khoản Tổng Quan

9.1. Mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi trong khung của thỏa thuận này là một mối quan hệ khách hàng và cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Không có gì trong thỏa thuận này có ý nghĩa tạo ra một mối quan hệ đối tác, cơ sở đối tác, khách hàng, hoặc người lao động đồng thuận nào giữa bạn và chúng tôi.

9.2. Bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này từ phía chúng tôi không gây ra sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp pháp lý nào từ phía chúng tôi.

9.3. Bất kỳ việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp pháp lý nào từ phía chúng tôi chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và có sự chấp thuận trước của bạn.

9.4. Thỏa thuận này không thể được chuyển giao bởi bạn cho bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản.

9.5. Thỏa thuận này và quan hệ giữa bạn và chúng tôi đều được quy định và quản lý theo luật pháp của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ

.

10. Liên Hệ Với Chúng Tôi

10.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, báo cáo, hoặc yêu cầu nào liên quan đến thỏa thuận này hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: support@tradingcompany.com.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi rất vui được phục vụ bạn.

Chân thành, [Your Company Name]


**Lưu ý**: Thỏa thuận sử dụng trên chỉ là một ví dụ và không phải là một tư vấn pháp luật. Việc xây dựng một thỏa thuận pháp lý chính xác và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn là rất quan trọng, và bạn nên tìm sự tư vấn từ một luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của nó.