Nhảy tới nội dung

ArithFi

ArithFi là sàn giao dịch tài chính tương lai phi tập trung loại bỏ người làm thị trường và LP.

ArithFi dựa trên mô hình SCP (Đối tác Hợp đồng Thông minh) cho tất cả các người tham gia.

Quá trình phát triển của ArithFi sẽ được chia thành ba giai đoạn (lộ trình), và chúng tôi hiện đang ở giai đoạn 1.

Mô hình SCP

ArithFi sử dụng mô hình SCP (Hợp đồng thông minh là bên đối tác), trong đó hợp đồng thông minh đóng vai trò bên đối tác cho tất cả người tham gia trong giao dịch tài chính tương lai, tùy chọn và các giao dịch tài chính phái sinh khác. Tiếp cận này đảm bảo sự phi tập trung và khả năng vô hạn về thanh khoản trong giao dịch phái sinh, nhờ các cơ chế phát hành và đốt token trên blockchain. Trong quá trình này, tất cả chủ sở hữu token $ATF cùng nhau chấp nhận cả rủi ro và phần thưởng. Ngược lại, thị trường tài chính truyền thống dựa vào người làm thị trường để phối hợp và thực hiện các giao dịch phái sinh, với người làm thị trường giảm thiểu rủi ro trên thị trường phụ.

Mô hình SCP cho Giao dịch Tương lai

  1. Người dùng sử dụng $ATF làm tài sản thế chấp. Ví dụ, nếu người dùng mở một vị thế Long BTC/USDT 10x với tài sản thế chấp là 1000 $ATF, người dùng phải gửi 1000 $ATF cho hợp đồng thông minh (được coi là bị đốt).
  2. Giá cung cấp bởi Oracle:
    • Nếu giá BTC/USDT tăng 1%, lợi nhuận của người dùng là 10%. Khi người dùng đóng vị trí, hợp đồng thông minh sẽ phát hành 1100 $ATF cho người dùng làm thanh khoản.
    • Nếu giá BTC/USDT giảm 1%, người dùng sẽ mất 10%. Khi người dùng đóng vị trí, hợp đồng thông minh sẽ phát hành 900 $ATF cho người dùng làm thanh khoản.

SCP Model for Futures Trading

Mô hình SCP cho Giao dịch Tùy chọn (Chưa được Phát hành)

  1. Người dùng có thể sử dụng $ATF để mua các tùy chọn. Ví dụ, nếu người dùng mua một Tùy chọn Mua BTC/USDT với giá gọi là 30.000 và ngày đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, có giá là 2.000 $ATF, người dùng cần gửi 2.000 $ATF cho hợp đồng thông minh (được coi là bị đốt) làm chi phí mua tùy chọn.
  2. Trước ngày đáo hạn của tùy chọn, nếu giá trị của tùy chọn tính toán thông qua mô hình SCP tại thời điểm đó là 3.000 $ATF, người dùng có thể bán "Tùy chọn Mua BTC/USDT với giá gọi là 30.000 và ngày đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024" cho hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh sẽ phát hành 3.000 $ATF cho người dùng làm thanh khoản.
  3. Tại ngày đáo hạn của tùy chọn, nếu giá BTC/USDT là 35.000 tại thời điểm đó, giá trị tùy chọn cho người dùng là 5.000 $ATF. Người dùng cần thực hiện tùy chọn, và hợp đồng thông minh sẽ phát hành 5.000 $ATF cho người dùng làm thanh khoản. Nếu giá BTC/USDT là 25.000 tại ngày đáo hạn của tùy chọn, thì giá trị tùy chọn cho người dùng là 0 $ATF.

SCP Model for Options Trading

Tính năng của Mô hình SCP

Mô hình SCP loại bỏ các bước khớp và kết hợp trong giao dịch tài chính tương lai. Hơn nữa, tất cả tài sản dựa trên mô hình SCP lý thuyết có tính thanh khoản vô tận. Trong mô hình này, giao dịch tài chính tương lai không còn phụ thuộc vào những người làm thị trường hoặc nhà cung cấp thanh khoản (LPs). Đây là một mô hình cân bằng không đối đầu nơi tất cả người nắm giữ token cùng chịu chung rủi ro và phần thưởng.